Procesbegeleiding & Waarderend onderzoek

‘Humble inquiry’
(Schein, 2013):
De kracht van een nederige en dienende onderzoekshouding als een wezenlijke dynamiek in een helpende relatie.

People Development biedt organisatieadvies dat zijn wortels heeft in procesadvisering, zoals beschreven door Schein. Onze veranderaanpak is gebaseerd op het waarderend onderzoek, of Appreciative Inquiry, zoals ontwikkeld door Cooperrider, Srivastva en Fry.

Onze basisfilosofie: procesadvisering

Ons uitgangspunt is dat we als adviseurs een menselijk systeem enkel kunnen leren om zichzelf te begrijpen. Dat inzicht bepaalt de houding en het gedrag van de adviseur wanneer hij begeleidingsprocessen aanbiedt aan mensen, groepen, organisaties en gemeenschappen.

Client is eigenaar van het ‘probleem’ en de oplossing

Het doel van procesadvisering is het opbouwen van een effectieve begeleidingsrelatie. In die relatie maken de adviseur én de cliënt samen een diagnose van de situatie. Ze ontwikkelen ook samen een interventieplan. Dit helpt de cliënt of het systeem om zelf het vraagstuk te onderkennen, te begrijpen en ernaar te handelen. Daardoor kan de cliënt zelf verandering en verbetering aanbrengen.

Groeikracht en leervermogen stimuleren

Schein noemt de relatie tussen de adviseur en cliënt(systeem) een ‘helpende relatie’. Een relatie waarin de groeikracht en het leervermogen bij de cliënt gestimuleerd wordt. Dat sluit nauw aan bij de humanistische psychologie die uitgaat van de fundamentele groeikracht die aanwezig is in mensen, relaties en systemen.

Samen betekenis geven

Procesadvisering baseert zich op een wereldbeeld waarin er niet één werkelijkheid of waarheid bestaat. Het gaat ervan uit dat mensen voortdurend ‘samen-in verschil’ betekenis geven aan zichzelf, de ander en de wereld. Dat ‘dialogaal proces’ is een fundamentele bril waarmee de procesbegeleider het proces faciliteert om tot gedeelde betekenis te komen.

Variatie aan interventies

Procesadvisering helpt bij het herkaderen van de dominante overtuigingen, in kaart brengen van de diversiteit aan perspectieven en betekenisgevingen, het leren waarderen van conflict als een uiting van verschillen, het samen een inspirerend en gemeenschappelijk toekomstperspectief uitbouwen.

De ‘spirit of inquiry’ (Cooperrider & Srivastva, 1987) is baanbrekend als onderzoekende houding die vanuit verwondering en waardering samen leren en ontwikkelen mogelijk maakt.

Onze veranderaanpak: waarderend onderzoek

Ons westerse organisatiedenken wordt gedomineerd door een deficiet-denken. Het doet ons in organisaties meestal focussen op problemen en het oplossen van wat nu niet goed is. Kwaliteitsverbetering wordt gezien als het voortdurend verkleinen van de kloof tussen wat er nu is en wat beter zou moeten.

Het waarderend onderzoek, of ‘Appreciative Inquiry’, doorbreekt die basisstelling. Het is een filosofie en veranderaanpak die van bij het begin vertrekt van het zien en waarderen van kwaliteiten, talenten en krachten in mensen, groepen en systemen.

We geloven dat de grootste veranderkracht ligt in het samen ontdekken, waarderen en daardoor versterken van krachten in mensen en organisaties. Precies dat maakt diepgaande groei, ontwikkeling en verandering mogelijk.

In fasen

Vanuit waarderen van wie we nu zijn creëren we samen een gewenst toekomstperspectief (wie willen we worden). Dit gezamenlijk toekomstbeeld creëert generatieve uitdagingen en maakt het mogelijk ontwikkelingsstappen te zetten in de gewenste richting.

Onderzoekende houding

Waarderend onderzoek stimuleert een inspirerende en creatieve mindset die energie mobiliseert om stevige uitdagingen aan te gaan. De onderzoekende houding legt de nadruk op het stellen van krachtige vragen vanuit een oprechte nieuwsgierigheid naar het perspectief van de ander en het uitstellen van het eigen oordeel.

Relaties versterken

Een oprecht waarderend onderzoekende houding maakt generatieve contacten mogelijk. Wie erbij betrokken is, ontdekt nieuwe ideeën, nieuwe gemeenschappelijkheden en ervaart een gedeelde energie om die ideeën waar te maken. Dat versterkt de kwaliteit van de relaties. Waarderend onderzoek is erop gericht om generatieve gesprekken en verbindingen mee-te-maken.

Procesversneller

Om verandering mogelijk te maken, is het essentieel dat iedereen die betrokken is bij de verandering ook mee participeert aan het proces. Dit multi-actor perspectief zorgt ervoor dat het werken met grote groepen als een procesversneller kan ingezet worden.

lieve wens

Lieve Wens

organisatieadviseur
procesbegeleider
psychotherapeut

tel. +32 (0)478 391 887