Algemeen privacybeleid – GDPR (privacywetgeving)

Wij, Lieve Wens en Jan Norré, nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Jan Norré uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van People Development op het vlak van gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is Jan Norré, People Development, Tiensevest 146 te 3000 Leuven, KBO 0471483445. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Jan Norré (jan.norre@people-development.be). Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Lieve Wens of Jan Norré uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Welke gegevens verzamelen en verwerken Lieve Wens en Jan Norré?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen mits uw toestemming, zoals uw huisarts of andere specialisten. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, enkel en alleen wanneer deze zinvol verband kunnen houden met uw behandeling. Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u onze papieren of elektronische formulieren invult.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken Lieve Wens en Jan Norré gegevens?

Deze gegevens verwerken wij uitsluitend voor patiëntenzorg, het verlenen van diensten in het kader van psychologische zorgverlening.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Lieve Wens en Jan Norré?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele werkrelatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het engagement dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden uitsluitend intern verwerkt in het kader van patiënten beheer en administratie. Altijd hebben we uw expliciete toelating nodig om gegevens over u door te geven in het kader van multidisciplinair overleg. Uitzonderlijk zijn we verplicht om uw gegevens over u door te geven. Dit is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is (BFP – VVKP – Psychologencommissie: 30 jaar).

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:
  • recht op informatie;
  • recht om de toestemming in te trekken;
  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie;
  • recht van bezwaar;
  • recht op gegevens vernietiging;
  • recht op beperking van de verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;
  • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Voor de uitoefening van uw rechten volstaat het om dit aan te vragen bij Jan Norré (jan.norre@peopledevelopment. be), met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.      

Het team

jan norré

Jan Norré

klinisch psycholoog
seksuoloog
psychotherapeut

tel: +32 (0)16 290 085

lieve wens

Lieve Wens

organisatieadviseur
procesbegeleider
psychotherapeut

tel: +32 (0)478 391 887